image

image
image
image

image

Voorwaarden

Toepasselijkheid Sitevoorwaarden

De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Deze Sitevoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de MFS-Agency  "Website". Indien u niet akkoord gaat met de toepassing en/of inhoud van (een deel van) deze Sitevoorwaarden mag u (de informatie op) deze Website niet gebruiken. De Sitevoorwaarden kunnen door MFS-Agency te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden bij ieder gebruik opnieuw door te lezen. De gewijzigde sitevoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze Website vermeld zijn.

Informatie op de Website

Hoewel MFS-Agency zich inspant om de informatie op de Website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt MFS-Agency - behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van MFS-Agency - dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

MFS-Agency aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de Website en de daarop verstrekte informatie, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van MFS-Agency. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze Website.

MFS-Agency behoudt zicht het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de Website. MFS-Agency is echter niet gehouden de (informatie op de) Website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

De informatie op de Website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met MFS-Agency voor u geldende garantiebepalingen.

Toegang tot de Website

MFS-Agency garandeert niet dat de Website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze Website. MFS-Agency garandeert eveneens niet dat deze Website of de server waarop deze Website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt - behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van MFS-Agency - dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Verwijzingen en links naar andere websites

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. MFS-Agency is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites, zelfs niet indien deze sites het logo van MFS-Agency bevatten. Wij wijzen u er (ten overvloede) op dat (de inhoud van) deze websites niet door MFS-Agency zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

Het feit dat zich op de MFS-Agency website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat MFS-Agency (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aanboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft, zelfs niet indien deze websites het logo of enige verwijzing naar MFS-Agency bevatten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MFS-Agency is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de Website van MFS-Agency te creëren. Ook het koppelen van de Website van MFS-Agency aan andere websites, het zogenaamde "framing" alsmede andere soortgelijke handelingen, zijn verboden.

Intellectueel eigendom

MFS-Agency, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en lay-out van de Website, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's, data en html-code en/of enig ander materiaal.

Het is u toegestaan de MFS-Agency website uitsluitend voor eigen gebruik te raadplegen.
Het is u daartoe uitsluitend toegestaan:
a. materialen, uitgezonderd de html-code, te printen of te downloaden voor niet-commerciële informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt;
b. materialen, uitgezonderd de html-code, te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Ieder ander gebruik, daaronder begrepen het overnemen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen, verhuren, opslaan in gegevensbestanden, verstrekken aan derden van de inhoud en/of layout van de MFS-Agency website is niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van MFS-Agency.

Privacy statement

Op diverse plaatsen op deze website wordt gevraagd persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk specifiek doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Indien u prijs stelt op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen van producten en diensten van MFS-Agency, kunt u ons toestemming verlenen uw persoonsgegevens hiervoor te gebruiken door dit aan te geven bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens.

Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door MFS-Agency in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door MFS-Agency niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door MFS-Agency (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en MFS-Agency van toepassing (zullen) zijn. Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en MFS-Agency van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Offerten, adviezen en bestellingen

Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat MFS-Agency aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten, met dien verstande, dat koper verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg . , resp. 1 ltr. MFS-Agency is - indien MFS-Agency niet aan een ter zake uitgebrachte offerte is gehouden - gerechtigd orders niet te accepteren. MFS-Agency is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.

Risico

1. Het risico met betrekking tot de goederen door of in naam van MFS-Agency verkocht en/of te leveren aan de koper gaat op de koper over: in geval van goederen uit voorraad, op het moment dat deze ten behoeve van de koper worden afgezonderd; en in geval van andere goederen, op het moment van inladen van die goederen ten behoeve van het transport naar de koper of de door de koper aangeduide plaats, behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

2. Ongeacht wat overigens mocht zijn afgesproken ten aanzien van het risico, zal het in- en uitladen, het vervoer (transport) en de montage, installatie, en inbedrijfstelling van de goederen te allen tijde voor risico van de koper zijn.

  Levering

MFS-Agency heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal MFS-Agency deze tot 30 dagen na aanbieden opslaan. MFS-Agency zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is MFS-Agency gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van 4 maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft MFS-Agency het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Vertraagde levering

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan MFS-Agency schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat de levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van de MFS-Agency. Hij is verplicht MFS-Agency hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Overmacht

Als ”overmacht” wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van MFS-Agency tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die MFS-Agency redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van MFS-Agency ligt of waarop MFS-Agency geen invloed kan uitoefenen. Als overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluiting, boycot; oorlog (al dan niet als zodanig verklaard), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen, revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen, vertragen of anderszins bemoeilijken; gebrek aan transportmiddelen; onbegaanbaarheid of onbruikbaarheid van enige in aanmerking komende transportroute of wijze van transport; storing of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid van energie; storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf; storing in of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabrikaten en/of eindproducten; storing of vertraging in of van, of onderbreking of beëindiging van leverantie van onderdelen, reserveonderdelen en overige artikelen; elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van of verband houdt met het zogenaamde millenniumprobleem; niet-nakoming van enige verbintenis door een schuldenaar of contractspartner van de Leverancier (niet-nakoming van enige verplichting van een of meer derden tot levering daaronder mede begrepen); technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing of onderbreking in of van reparatie van machines, materiaal, apparatuur, gereedschap en/of instrumenten; ernstige ziekte, en ziekte met een epidemisch karakter.

Als ”overmacht” worden tevens beschouwd, de gevolgen van enige omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, van hierboven genoemde.

In geval van overmacht heeft MFS-Agency het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Vooruitbetaling / zekerheidsstelling

MFS-Agency is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op MFS-Agency rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van MFS-Agency op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door koper.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van MFS-Agency tot aan het moment waarop alle vorderingen - uit deze of eerdere leveranties - van MFS-Agency op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door MFS-Agency worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of MFS-Agency aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

Vervoer

Orders worden niet franco geleverd resp. wordt een vracht,- of behandelingstoeslag in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Klachten

1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van MFS-Agency worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
3. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
5. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het instituut TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de koper.                                                                                                       6. De schadevergoedingsplicht van MFS-Agency ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is MFS-Agency aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe dan ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
7. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door MFS-Agency zijn geleverd.


Betalingen

1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op MFS-Agency is uitgesloten.
2. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij aan MFS-Agency een rente verschuldigd van 1 1/4 % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
3. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door MFS-Agency aangegeven wijze zijn verricht.
4. Alvorens inningskosten aan koper te kunnen berekenen, is MFS-Agency verplicht koper schriftelijk tot betaling aan te schrijven, waarbij een betalingstermijn van 10 dagen in acht zal worden genomen. Indien koper desondanks in gebreke blijft te betalen is MFS-Agency gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.
5. Buiten het verschuldigde bedrag is MFS-Agency gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.
6. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin MFS-Agency zich voor de verzekering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 2 van dit artikel, met een minimum van 25,-- Euro. Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie MFS-Agency de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 2 van dit artikel, met een minimum van 25,-- Euro
7. MFS-Agency is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien MFS-Agency het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Geschillen

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze  Site,- Verkoop,- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

- Terug naar begin pagina -Contacteer ons voor meer informatie.
Indien van toepassing klik hier voor onze consignatievoorwaarden


image